ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΟΥ

Από τους Ειδικούς

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

(*) Συμπληρώστε όλα τα παρακάτω

“ Πάνω από 25 χρόνια παρέχουμε αξιόπιστες και
οικονομικές υπηρεσίες σε ασφαλίσεις τεχνικών έργων ”

ΚΟΥΤΙΝΑΣ Α.Ε.

H Εταιρεία “ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ - Insurance Brokers, Ανταποκριτές Lloyd’s”, λειτουργεί ως ανεξάρτητος Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής και ελέγχεται από τη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος. Επιπλέον, ως Ανταποκριτής Lloyd’s, ελέγχεται και από ανεξάρτητους “Auditors” των Lloyd’s.

Διαθέτει υψηλής στάθμης τεχνογνωσία και οργάνωση ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Με βάση εξειδικευμένη εμπειρία Μηχανικού και Ασφαλιστή, προσφέρει βέλτιστες οικονομικές λύσεις και στην Ασφάλιση Δημόσιων ή Ιδιωτικών Έργων ή Έργων Σύμπραξης Δημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Έχει ασφαλίσει διάφορα έργα και έχει παράσχει υπηρεσίες Εμπειρογνώμονα Ασφαλίσεων σε Φορείς του Δημοσίου (ΥΠΕΧΩΔΕ, ΤΕΕ, Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης-ΕΣΥΔ) και σε Ιδιωτικούς Φορείς μεγάλων έργων (Ολυμπιακό Μετρό, ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ, Κ/Ξ ΓΕΦΥΡΑ “Ρίο -Αντίρριο”)

Ποιοι είμαστε

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η υλοποίηση ενός έργου (οικοδομικό ή έργο υποδομής), είναι μια σύνθετη διαδικασία έντασης κινδύνου και ευθύνης.
Οι ενδεχόμενες ζημιές από τυχαία γεγονότα, ανωτέρα βία ή ακόμη από ανθρώπινο λάθος δεν μπορεί να εξαλειφθούν και όταν επέλθουν μπορεί να κοστίσουν ακριβά. Σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική, η άρτια και ολοκληρωμένη ασφαλιστική κάλυψη κινδύνων & ευθυνών που συνδέονται με τη διαδικασία Χρηματοδότησης, Μελέτης, Κατασκευής και Εκμετάλλευσης του εκάστοτε έργου, είναι απολύτως αναγκαία.

 

 

 

Ι) ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ &
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ (Surety Bonds)

Αφορά Επενδυτές, Ιδιοκτήτες Έργων και Αναδόχους συμβάσεων μελέτης - κατασκευής έργων. Η έκδοση Εγγυητικών Επιστολών από αξιόπιστο ασφαλιστικό φορέα εξασφαλίζει ρευστότητα και έγκαιρη ολοκλήρωση συμβάσεων. Αναφέρονται τα παρακάτω είδη Εγγυητικών Επιστολών:

 • Συμμετοχής σε διαγωνισμό (Bid Bond)
 • Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης (Good Performance Bond)
 • Ανάληψης Προκαταβολών (Advance Payment Bond)
 • Συντήρησης / Καλής Λειτουργίας (Maintenance Bond)
 • Καλής Πληρωμής (Retention Bond)

ΑΣΦΑΛΙΣΗ “ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ” ΕΡΓΟΥ

Αφορά Ιδιοκτήτη Έργου, Εργολάβους, Υπεργολάβους, Προμηθευτές και καλύπτει:

 • Υλικές Ζημιές στο κατασκευαζόμενο Έργο
 • Ζημιές σε Προϋπάρχουσα Περιουσία του Ιδιοκτήτη
 • Ζημιές σε Εργοταξιακές Εγκαταστάσεις & Μηχανήματα
 • Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων
 • Αστική Ευθύνη Εργοδότη (εργατικά ατυχήματα)

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

(www.asfalisi-michanikou.gr)

Αφορά Μελετητές, Επιβλέποντες, Συμβούλους Παροχής Υπηρεσιών και καλύπτει:

 • Αξιώσεις αποζημίωσης για λάθη ή/και παραλείψεις
 • Δαπάνες για πραγματογνωμοσύνες & νομικά ή δικαστικά έξοδα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ 10ετούς ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Αφορά οικοδομικά έργα με υψηλές απαιτήσεις ποιότητας κατασκευής. Καλύπτει:

 • Αξιώσεις αποζημίωσης για οικονομικές απώλειες από αστοχίες/ζημιές, που εμφανίζονται στη 10ετία μετά την παραλαβή του έργου και οφείλονται σε  “κρυφά ελαττώματα” της κατασκευής.

 

 

ΙΙ) ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ &
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ


ΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Πρόκειται για διάφορα έργα υποδομής με συμβάσεις Σύμπραξης Δημόσιου - Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) καθώς και παραγωγικές επενδύσεις (κτιριακά συγκροτήματα, σταθμοί αυτοκινήτων, αιολικά & φωτοβολταϊκά πάρκα, ενεργειακές μονάδες κλπ). Περιπτώσεις όπου ο Φορέας (Ανάδοχος) αναλαμβάνει όχι μόνο την κατασκευή αλλά και την εκμετάλλευσή τους. Προς τούτο, είναι αναγκαίο ένα ευρύ πρόγραμμα ασφαλιστικής κάλυψης κινδύνων Χρηματοδότησης-Μελέτης-Κατασκευής & Λειτουργίας-Συντήρησης.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ (Surety Bonds)

Αφορά Επενδυτές, Ιδιοκτήτες Έργων και Αναδόχους συμβάσεων μελέτης - κατασκευής έργων. Η έκδοση Εγγυητικών Επιστολών από αξιόπιστο ασφαλιστικό φορέα εξασφαλίζει ρευστότητα και έγκαιρη ολοκλήρωση συμβάσεων. Αναφέρονται τα παρακάτω είδη Εγγυητικών Επιστολών:

 • Συμμετοχής σε διαγωνισμό (Bid Bond)
 • Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης (Good Performance Bond)
 • Ανάληψης Προκαταβολών (Advance Payment Bond)
 • Συντήρησης / Καλής Λειτουργίας (Maintenance Bond)
 • Καλής Πληρωμής (Retention Bond)

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

 • Επαγγελματική Ευθύνη Μελετητών- Συμβούλων
 • ''Κατά παντός Κινδύνου'' Κατασκευής
 • Εγκαταστάσεων και Μηχανικού Εξοπλισμού
 • Μεταφορών (χερσαίων, αεροπορικών ή θαλάσσιων)
 • Εγγύηση έργου / πάγιων εγκαταστάσεων
 • Χρηματικές απώλειες λόγω μη έγκαιρης ολοκλήρωσης έργου

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤ/ΣΗ ΕΡΓΟΥ- ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

 • Αποπερατωμένο έργο
 • Μηχανολογικός Εξοπλισμού
 • Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων
 • Αστική Ευθύνη Εργοδότη (εργατικά ατυχήματα)
 • Απώλεια Εσόδων από επέλευσης ασφαλισμένου κινδύνου
 • Αυτοκινήτων & Οχημάτων Φορέα Εκμετάλλευσης του Έργου
Περιγραφή προϊόντος
Call-To-Action
Work

Γιατί να εμπιστευθείτε την ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ

Τεχνογνωσία & Εμπειρία

Τεχνογνωσία & Εμπειρία

Εξειδικευμένη Τεχνογνωσία & Εμπειρία στους κλάδους Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης, Τεχνικών Έργων και Επιχειρηματικών Κινδύνων

Υπηρεσίες με «εγγύηση»

Υπηρεσίες με «εγγύηση»

Διαθέτει ίδια Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης μέχρι 3,000,000€/απαίτηση για τυχόν λάθη ή/και παραλείψεις που μπορεί να ζημιώσουν Πελάτες της ή Τρίτους

Διεθνή πρότυπα

Διεθνή πρότυπα

Ακολουθεί διεθνή πρότυπα και προτείνει αξιόπιστες οικονομικές λύσεις, που εμπνέουν σιγουριά και διασφαλίζουν τα συμφέροντα του Ασφαλισμένου

Γιατί να μας εμπιστευθείτε;

Είπαν για εμάς:

 

 

Ασφαλίστε σωστά το Έργο & τις Ευθύνες σας,
για … να κοιμάστε ήσυχοι!

Testimonial

Διεύθυνση:

Υψηλάντου 17, 15232,
Χαλάνδρι, Αθήνα

Επικοινωνία

Τηλ: 210-6821434

Email

info@gkoutinas.gr

Contact
Top